Privacybeleid

Privacy

Extern beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Onze opdracht houdt in dat wij veel persoonsgegevens te verwerken krijgen. Wij willen uw privacy respecteren en handelen conform de Belgische reglementering en de Europese richtlijnen. Daarom hebben wij een beleid ingevoerd ter bescherming van de persoonsgegevens. Dit beleid is van toepassing op zowel de inzameling, de registratie, het gebruik als de verwerking van de persoonsgegevens die u ons meedeelt.

Ons beleid voldoet ook aan de eisen en voorrechten die de Privacycommissie vooropstelt.

Dit beleid wordt elk jaar herzien naar aanleiding van de verschillende observaties, eventuele klachten en aanbevelingen uit de jaarbalans en de opmerkingen van de Privacycomissie, vanuit zowel wetgevend, organisatorisch als technisch oogpunt. De aangestelde voor de gegevensbescherming staat in voor de controle en de goede uitvoering van dit beleid.

Download het 'Extern beleid' als pdf

Inhoudstafel 'Extern Beleid'

Voorwoord

 1. Op basis van welke wettelijke bepalingen mogen wij persoonsgegevens verwerken?
 2. Wie zijn onze medewerkers die de gegevens verzamelen en verwerken?
 3. Om welke reden en met welk doel worden de ingezamelde gegevens verwerkt?
 4. Welke gegevens verzamelen wij, en in welke vorm?
 5. Wat zijn de rechten van de betrokken personen?
 6. Waarom registreren wij telefoon- en chatgesprekken?
 7. Wie zijn de bestemmelingen van de verzamelde gegevens?
 8. Welke veiligheidsgraad garanderen wij bij de overdracht van de verzamelde gegevens?
 9. Welke bewaartermijnen zijn van toepassing op de door ons verzamelde gegevens?
 10. Welke maatregelen treffen wij om de gegevens te beveiligen?
 11. Welke technologie voor geïnformatiseerde follow-up gebruiken wij? Slotbepalingen

Recht op vergetelheid

In het kader van haar missie betreffende het terugvinden van vermiste kinderen, kan Child Focus gebruik maken van foto’s en persoonlijke gegevens van een vermist kind voor opsporingsberichten.

Vanuit persoonlijke motieven wensen sommige personen dat deze gegevens worden verwijderd van het internet en uit de zoekresultaten van zoekmotoren. Artikel 12 van de wet van 8/12/1992 betreffende de bescherming van persoonsgegevens laat toe om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen. Dit impliceert ook dat deze gegevens niet meer publiek worden gemaakt op een welbepaalde internetsite.

Via een online formulier kan u een aanvraag doen om zoekresultaten gelinkt aan de verdwijning te verwijderen van Google.

Indien u vragen heeft hierover, kunt u steeds contact opnemen met Child Focus op het nummer 116000